Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní podmínky a informace pro zákazníky

I. Smluvní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

(1) Následující obchodní podmínky platí pro všechny smlouvy, které s námi jako dodavatelem (SoBuy Commercial GmbH) uzavřete prostřednictvím internetové platformy kaufland.de. Pokud není dohodnuto jinak, je zahrnutí jakýchkoli podmínek, které jste případně použili, v rozporu.

(2) Spotřebitelem ve smyslu následujících předpisů je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze přičíst převážně její obchodní ani samostatné výdělečné činnosti. Podnikatelem je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost způsobilá k právním úkonům, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci výkonu své samostatné profesní nebo obchodní činnosti.

§ 2 Vznik smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je prodej zboží.

(2) Pokud uvedeme položku na kaufland.de, aktivace nabídkové stránky na kaufland.de nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy, ale žádost o zadání objednávky (vámi předloženou nabídku koupě) .

(3) Závaznou nabídku nákupu (objednávku) můžete podat prostřednictvím systému online nákupního košíku. Zboží určené k nákupu je uloženo v „nákupním košíku“.Odpovídajícím tlačítkem v navigační liště můžete „nákupní košík“ kdykoli vyvolat a provést v něm změny. Po kliknutí na tlačítko "Pokladna" nebo "Pokračovat v objednávce" (nebo podobné označení) a zadání Vašich osobních údajů a platebních a dodacích podmínek se Vám následně zobrazí údaje o objednávce jako přehled objednávky. Pokud jako způsob platby používáte systém okamžitých plateb (např. PayPal), budete nejprve přesměrováni na webovou stránku poskytovatele systému okamžitých plateb. Zde provedete příslušný výběr nebo zadání vašich dat. Poté budete přesměrováni zpět na stránku s přehledem objednávek na kaufland.de. Před odesláním objednávky máte možnost znovu zkontrolovat údaje v přehledu objednávek, změnit je (také pomocí funkce „zpět“ internetového prohlížeče) nebo objednávku zrušit. Odesláním objednávky přes příslušné tlačítko nám podáváte závaznou nabídku.

(4) Po odeslání objednávky z kaufland.de obdržíte automatické e-mailové potvrzení, že jsme nabídku obdrželi. Potvrzení objednávky ještě nevede k uzavření smlouvy.

(5) Přijetí nabídky (a tím uzavření smlouvy) probíhá prostřednictvím e-mailu od kaufland.de, ve kterém je z naší strany potvrzeno odeslání zboží (potvrzení odeslání). Odchylně od toho je při použití způsobu platby předem/bankovním převodem již nabídka přijata emailem od kaufland.de, ve kterém je potvrzeno provedení objednávky nebo ve kterém jste vyzváni k platbě (potvrzení objednávky). Pokud do 2 dnů neobdržíte potvrzení o odeslání nebo potvrzení objednávky, nejste již vázáni svou objednávkou. Veškeré již poskytnuté služby budou v tomto případě okamžitě proplaceny.

(6)Zpracování objednávky a předání všech informací požadovaných v souvislosti s uzavřením smlouvy probíhá prostřednictvím elektronické pošty, v některých případech automaticky. Musíte se proto ujistit, že e-mailová adresa, kterou jste nám poskytli, je správná, že příjem e-mailů je technicky zaručený a zejména, že mu nebrání filtry SPAM.

§ 3 Zadržovací právo, výhrada vlastnictví

(1) Zadržovací právo můžete uplatnit pouze tehdy, pokud se týká nároků ze stejného smluvního vztahu.

(2) Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny.

§ 4 Záruka

(1) Platí zákonná záruční práva.

(2) Jako spotřebitel jste žádáni, abyste zboží ihned po dodání zkontrolovali, zda je kompletní, zjevné vady a poškození při přepravě a případné reklamace co nejdříve sdělili nám a přepravci. Pokud nevyhovíte, nebude to mít žádný vliv na vaše zákonné záruční nároky.

(3) Pokud se vlastnost zboží odchyluje od objektivních požadavků, považuje se odchylka za sjednanou pouze tehdy, pokud jste o tom byli námi informováni před předložením smluvního prohlášení a odchylka byla mezi smluvními stranami výslovně a samostatně dohodnuta. .

§ 5 Volba práva, místo plnění, místo soudní příslušnosti

(1) Platí německé právo. Pro spotřebitele platí tato volba práva pouze tehdy, pokud není odvolána ochrana poskytovaná kogentními ustanoveními práva státu obvyklého bydliště spotřebitele (zásada výhodnosti).

(2) Místem plnění pro všechny služby vyplývající z obchodního vztahu s námi a místem soudní příslušnosti je naše sídlo, pokud nejste spotřebitel, ale obchodník, právnická osoba veřejného práva nebo speciální fond veřejného práva. Totéž platí, pokud nemáte obecnou soudní příslušnost v Německu nebo EU nebo pokud není v době podání žaloby známo vaše bydliště nebo obvyklé bydliště. Pravomoc odvolat se k soudu v jiném právním místě zůstává nedotčena.

(3)Ustanovení Úmluvy OSN o prodeji výslovně neplatí.

II.Zákaznické informace

1. Totožnost prodávajícího

SoBuy Commercial GmbH
Oficiální cesta Meiendorf 5
22145 Stohovací pole
Německo
Telefon: 040/ 63307924
E-mail: cz@sobuy-shop.com

Alternativní řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je dostupná na https://ec.europa.eu/odr.

Nejsme ochotni a nejsme povinni se účastnit postupů pro řešení sporů před spotřebitelskými rozhodčími komisemi.

2. Informace o uzavření smlouvy

Technické kroky k uzavření smlouvy, uzavření smlouvy samotné a možnosti nápravy se provádějí v souladu s předpisy „Uzavření smlouvy“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I.).

3. Jazyk smlouvy, ukládání textu smlouvy

3.1. Smluvní jazyk je němčina.

3.2. Úplné znění smlouvy neukládáme. Před odesláním objednávky je možné smluvní údaje vytisknout nebo uložit elektronicky pomocí tiskové funkce prohlížeče. Po obdržení objednávky Vám budou e-mailem znovu zaslány údaje o objednávce, zákonem požadované informace pro smlouvy na dálku a všeobecné obchodní podmínky.

4. Základní vlastnosti zboží nebo služby

Základní vlastnosti zboží a/nebo služby naleznete v příslušné nabídce.

5. Ceny a platební podmínky

5.1. Ceny uvedené v příslušných nabídkách a náklady na dopravu představují celkové ceny a zahrnují všechny cenové složky včetně všech příslušných daní.

5.2. Náklady na dopravu nejsou zahrnuty v kupní ceně. Lze je vyvolat pomocí příslušně označeného tlačítka na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce, jsou zobrazeny samostatně v průběhu objednávkového procesu a navíc je nesete vy, pokud nebylo přislíbeno bezplatné doručení

5.3. Náklady vzniklé při převodu peněz (bankovní převod nebo poplatky za směnný kurz) musíte nést v případech, kdy je dodávka provedena do členského státu EU, ale platba byla provedena mimo Evropskou unii.

5.4. Máte následující možnosti platby, pokud není v příslušné nabídce nebo v procesu online objednávky uvedeno jinak:

- Platba předem bankovním převodem
- Platba přes PayPal
- Platba kreditní kartou
- Platba Sofortem
- Platba přes Barzahlen.de
- Platba fakturou (přes Klarna)
- Platba nákupem na splátky (přes Klarna)
- Platba prostřednictvím financování (přes Consors Finanz)

5.5. Není-li u jednotlivých způsobů platby uvedeno jinak, jsou platební nároky z uzavřené smlouvy splatné ihned.

6. Dodací podmínky

6.1. Dodací podmínky, termín dodání a případná stávající omezení dodání naleznete pod příslušným tlačítkem na naší webové stránce nebo v příslušné nabídce.

Není-li v příslušné nabídce nebo pod příslušným tlačítkem uvedena jiná lhůta, bude zboží dodáno do 3-5 dnů po uzavření smlouvy (pokud byla sjednána platba předem, ale až po datu vašeho platebního pokynu). ).

6.2. Jste-li spotřebitel, je zákonem upraveno, že nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávané věci při přepravě na vás přechází až předáním zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna či nepojištěna. To neplatí, pokud jste nezávisle pověřili přepravní společnost, která není jmenována dodavatelem nebo jinou osobou odpovědnou za provedení zásilky.

7. Zákonná odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady se řídí ustanovením „Záruka“ v našich Všeobecných obchodních podmínkách (část I).

Důležité (daňové záležitosti): Účastníme se postupů OSS. Všechny faktury jsou generovány automaticky jako pro soukromé zákazníky s DPH. Pokud jste firemní zákazník, zanechte nám prosím zprávu s názvem vaší společnosti a platným DIČ.

poslední aktualizace: 29.11.2022

Váš košík (0)

Košík je prázdný