Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana dat

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou a není ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování
Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení povahy ochrany údajů je:

Sobuy Commercial GmbH
Meiendorfer Amtsweg 5
22145 Stapelfeld
Telefon: 040-537984900

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Externí pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Swetlana Winter- CompanyCheck Deutschland GmbH
Schillerstr. 47/49
22767 Hamburg
Telefon: 040-540903150
datenschutz@companycheck-deutschland.de
https://companycheck-deutschland.de/

Zástupce externího pověřence pro ochranu osobních údajů:
Ingo Passoth - CompanyCheck Deutschland GmbH
Schillerstr. 47/49
22767 Hamburg
Telefon: 040-540903150
datenschutz@companycheck-deutschland.de
https://companycheck-deutschland.de/


Shromažďování, zpracování a sdělování osobních údajů při zadávání objednávek
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.

Řízení zboží

Použití externího systému pro řízení zboží
Pro zpracování smluv v rámci zpracování objednávek používáme systém řízení zboží. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky předány společnosti ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld.

Doba skladování
Po dokončení smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným lhůtám uchovávání, zejména daňovému a obchodnímu právu, a poté vymazány po uplynutí lhůty, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracování a použití.

práva subjektu údajů
Při splnění zákonných požadavků máte podle čl. 15 až 20 GDPR následující práva: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR a proti zpracování za účelem přímé reklamy.

Právo na odvolání u dozorového úřadu
Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.

Stížnost můžete podat mimo jiné u nás odpovědného dozorového úřadu, na který se můžete obrátit na níže uvedených kontaktních údajích:

Hamburk, komisař pro ochranu údajů a svobodu informací
Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. patro
20459 Hamburk
Telefon: +49 40 428544040
Fax: +49 40 428544000
E-mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace s účinkem do budoucna .
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

poslední aktualizace: 29.11.2022

Váš košík (0)

Košík je prázdný