Zásady vrácení peněz

Právo na odstoupení od smlouvy

(Spotřebitel je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně komerční ani samostatně výdělečně činný.)

Právo na odstoupení od smlouvy

právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro zrušení je 14 dní ode dne.

- na kterém jste vy nebo vámi určená třetí strana, která není přepravcem, převzali zboží, za předpokladu, že jste si objednali jedno nebo více zboží v rámci jedné objednávky a toto je nebo bude doručeno najednou ;

- na kterém jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není přepravcem, převzali poslední zboží, pokud jste si objednali více zboží v rámci jedné objednávky a toto je dodáváno samostatně;

- na kterém jste Vy nebo Vámi jmenovaná třetí osoba, která není dopravcem, převzali poslední dílčí zásilku nebo poslední kus, pokud jste si objednali zboží, které je dodáváno v několika dílčích zásilkách nebo kusech;

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nám (SoBuy Commercial GmbH, Meiendorfer Amtsweg 5, 22145 Stapelfeld, telefonní číslo: 040 / 63307924, e-mailová adresa: cz@sobuy-shop.com) zaslat jasné prohlášení (např. zasláno poštou dopisem nebo emailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatili jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy. To neplatí, pokud cena každé položky k vrácení přesahuje 40 EUR; v tomto případě poneseme přímé náklady na vrácení zboží.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Důvody vyloučení nebo vypršení platnosti

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy

- na dodávku zboží, které není prefabrikované a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám spotřebitele;
- na dodávku zboží, které se může rychle zkazit nebo jehož datum spotřeby by bylo brzy překročeno;
- na dodávku alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána při uzavření smlouvy, ale které lze dodat nejdříve 30 dnů po uzavření smlouvy a jejichž aktuální hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterém podnikatel nemá vliv;
- na dodávku novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném.

U smluv zaniká právo na odstoupení předčasně

- na dodávku zapečetěného zboží, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny není vhodné vrátit, byla-li jeho pečeť po dodání odstraněna;
- na dodávku zboží, pokud bylo po dodání pro svou povahu neoddělitelně smíseno s jiným zbožím;
- pro dodání zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud byla pečeť po dodání porušena.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a odešlete jej zpět.)

- Komu SoBuy Commercial GmbH, Meiendorfer Amtsweg 5, 22145 Stapelfeld, e-mailová adresa: cz@sobuy-shop.com:
- Tímto (*) ruším mnou/ námi uzavřenou smlouvu (*) na nákup následujícího zboží (*)/ poskytnutí následující služby (*)
- Objednáno dne (*) / přijato dne (*)
– jméno spotřebitele (spotřebitelů)
- adresa spotřebitele (spotřebitelů)
- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je oznámení učiněno na papíře)
- Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Váš košík (0)

Košík je prázdný